به تعدادی کارشناس و تکنسین ایمنی/بهداشت حرفه ای/بازرسی فنی جهت کار در شهرستان مشهد نیازمندیم .
حقوق و مزایای فوق العاده-بیمه و شرایط کار مناسب
جهت مصاحبه با شماره ذیل تماس بگیرید

09386508889 عزیزی

آخرین مهلت جهت تماس :

10/06/90